Vremenska napoved za Ormož

Informacije

Uredništvo Studio Glasbene želje Prometni info
Tel: 02-7411-450
Tel: 02-7402-802
SMS: 040-889-889
Tel: 040-889-889
Tel: 070-889-889
Pasica

Novice STA

Na današnji dan

MMC RTV - Na današnji dan
 • Nesrečno življenje bogatašinje
  Leta 1988 je zaradi pljučnega edema in odpovedi srca v Buenos Airesu umrla Christina Onassis, hčerka milijarderja Aristotela Onassisa in Athine Livanos Onassis.
 • Smrt Nobelovega nagrajenca
  Leta 1916 je umrl poljski pisatelj, dobitnik Nobelove nagrade leta 1905, Henryk Sienkiewicz. Najbolj znani romani so Mali vitez, Z ognjem in mečem, Quo vadis? in V puščavi in goščavi.
 • Rojstvo Mammie, prve dame ZDA
  Leta 1896 se je rodila Mary Geneva Doud Eisenhower, znana kot Mamie, žena predsednika Dwighta D. Eisenhowerja in prva dama ZDA od 1953 do 1961.

Katalog informacij

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Zavod za informiranje Ormož-radio Prlek

Skrajšani naziv: Radio Prlek

Naslov: Grajski trg 3, 2270 Ormož

Telefon: 02 741 14 50

Telefaks: 02 741 14 51

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Direktor: Peter Kirič

Odgovorna oseba: Peter Kirič

Datum prve objave kataloga:10.11.2015

Datum zadnje spremembe: 10.11.2015

Katalog je dostopen na www naslovu: www.radioprlek.net

Druge oblike kataloga: /

Identifikacijska številka za DDV: 51658399

Matična številka: 5658667000

Številka proračunskega uporabnika: 72036

Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije: SI5601 28 7603 0720 363

 2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Ustanovitveni akti in naloge zavoda

Zavod za informiranje Ormož je bil ustanovljen na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00 in 127/06, 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, Zmed-UPB1), 16. člena Statuta Občine Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož, št, 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06) in 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi ( Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) sta Občinski svet Ormož na svoji 15. seji dne 14.5.2008 in Občinski svet Središče ob Dravi na svoji 14. seji, dne 13.5.2008 sprejela ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož letnik 12, št. 10/2008 z dne 30.05.2015,

Glavna dejavnost, ki jo zavod za informiranje izvaja je uresničevanje ustavne pravice svobode javnega obveščanja s pomočjo radijskega sporeda. Med dejavnost obveščanja se štejejo zbiranje, urejanje in širjenje informacij s pomočjo radijskega sporeda.

Javno obveščanje temelji na:

•svobodi izražanja misli,

•pravici svobodno iskati, sprejemati in širiti informacije,

•osebni odgovornosti za objavljeno informacijo,

•samostojnosti in neodvisnosti novinarskega dela,

•odprtosti virov informacij ,

•svobodnem pretoku informacij in drugih določil in ciljev v skladu z veljavno zakonodajo.

Poleg glaven dejavnosti-radijska dejavnost s šifro J/60.100 so v Zavodu za informiranje Ormož registrirane tudi naslednje dejavnosti:

C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,

J/58.130 Izdajanje časopisov,

J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,

J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,

J/60.200 Televizijska dejavnost,

J/63.910  Dejavnost tiskovnih agencij,

M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,

M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,

M/74.200 Fotografska dejavnost,

N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

R/90.010 Umetniško uprizarjanje.

Zavod za informiranje Ormož ima poslovne prostore v ormoškem gradu na Kolodvorski cesti 9,2270 Ormož, kjer je tudi sedež uredništva.

Zastopnik:Peter Kirič, direktor in odgovorni urednik Zavoda za informiranje Ormož.

Zaposleni:

•Peter Kirič, direktor in odgovorni urednik

•mag. Katjuša Štih, spiker

•Peter Horvat, koordinator programa

•Anita Kosec , koordinatorica programa

2.2. Organi zavoda

 Organi zavoda so: svet zavoda, direktor, odgovorni urednik, programski svet in uredništvo.

•Svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov.

Svet zavoda sestavljajo:

•trije predstavniki ustanoviteljic, ki jih imenuje občinski svet, dva imenuje Občinski svet občine Ormož, enega pa občinski svet Občine Središče ob Dravi,

•en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje skupni organ županov,

•en predstavnik delavcev.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Član sveta je lahko v svet izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

Direktor

Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

•ima najmanj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo novinarske, pravne, ekonomske ali družboslovne smeri,

•ima najmanj pet let delovnih izkušenj,

•poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,

•vodstvene in organizacijske sposobnosti ter znanja s področja upravljanja.

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.

Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem obeh ustanoviteljic. Ustanoviteljici morata soglasje k imenovanju direktorja dati v roku 60 dni od dneva, ko sta bili zanj zaprošeni.

Ena oseba je lahko hkrati direktor zavoda in odgovorni urednik v kolikor izpolnjuje pogoje za opravljanje obeh funkcij.

•na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki, oziroma način pokrivanja izgube,

•opravlja druge naloge določene z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javne agencije.

Pristojnosti direktorja so:

•predstavlja, zastopa in odgovarja za zakonitost dela zavoda,

•organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

•pripravlja predloge razvoja in dela zavoda in skrbi za njihovo izvajanje,

•odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavcev, zaposlenih v zavodu kot tudi o posameznih pravicah in obveznostih delavcev v skladu z veljavno zakonodajo,

•pripravlja finančni načrt, zaključni račun in druga periodična poročila zavoda za svet zavoda ter je navzoč na sejah sveta zavoda,

•sprejema akt o organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte zavoda, 

•je prvostopenjski disciplinski organ zavoda, razen v primeru ko je bila povzročena programska škoda v etru in motena delovna disciplina na programu,

•opravlja naloge, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba in splošni akti.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

•sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda,

•sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

•določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,

•predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

•daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

•opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi, oziroma statutom zavoda določene zadeve,

•imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem Občinskih svetov občine Ormož in Središče ob Dravi,

•imenuje in razrešuje odgovornega urednika Radia Prlek po poprejšnjem mnenju uredništva,

•sprejema programsko zasnovo in njene bistvene spremembe na predlog odgovornega urednika s predhodnim mnenjem programskega sveta in uredništva,

•sprejema poslovno politiko, program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo uresničevanje,

•razpisuje prosta delovna mesta za direktorja in odgovornega urednika.

 Direktor

Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

•ima najmanj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo novinarske, pravne, ekonomske ali družboslovne smeri,

•ima najmanj pet let delovnih izkušenj,

•poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,

•vodstvene in organizacijske sposobnosti ter znanja s področja upravljanja.

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.

Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem obeh ustanoviteljic. Ustanoviteljici morata soglasje k imenovanju direktorja dati v roku 60 dni od dneva, ko sta bili zanj zaprošeni.

Ena oseba je lahko hkrati direktor zavoda in odgovorni urednik v kolikor izpolnjuje pogoje za opravljanje obeh funkcij.

Pristojnosti direktorja so:

•predstavlja, zastopa in odgovarja za zakonitost dela zavoda,

•organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

•pripravlja predloge razvoja in dela zavoda in skrbi za njihovo izvajanje,

•odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavcev, zaposlenih v zavodu kot tudi o posameznih pravicah in obveznostih delavcev v skladu z veljavno zakonodajo,

•pripravlja finančni načrt, zaključni račun in druga periodična poročila zavoda za svet zavoda ter je navzoč na sejah sveta zavoda,

•sprejema akt o organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte zavoda, 

•je prvostopenjski disciplinski organ zavoda, razen v primeru ko je bila povzročena programska škoda v etru in motena delovna disciplina na programu,

•opravlja naloge, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba in splošni akti.

Odgovorni urednik

Zavod ima odgovornega urednika, ki ga na podlagi javnega razpisa, za dobo štirih let, imenuje in razrešuje svet zavoda po poprejšnjem mnenju uredništva. Odgovornega urednika na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda po poprejšnjem mnenju uredništva.

Odgovorni urednik je odgovoren in pristojen za:

•uresničevanje uredniške politike v skladu s programsko zasnovo,

•pripravo predloga uredniške politike ter programske zasnove zavoda,

•pripravo, predlaganje in izvajanje sprejete vsebinske zasnove sporeda Radia Prlek,

•imenovanje in razreševanje dežurnih urednikov, novinarjev in programskih sodelavcev, ki sodelujejo v procesu priprave in izvedbe radijskega programa,

•vsako objavljeno informacijo, če z zakonom o medijih ni drugače določeno,

•po predhodni razpravi na uredništvu kot prvostopenjski disciplinski organ za izrekanje ukrepov v primerih, ko je bila povzročena programska škoda v etru in motena delovna disciplina na programu,

•za opravljanje drugih nalog iz njegove pristojnosti, določenih z zakonom o medijih in/ali drugimi akti zavoda.

Programski svet

Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje programski svet.

Programski svet je petčlanski in ga sestavljajo:

•trije predstavniki ustanoviteljic, ki jih imenuje občinski svet, dva imenuje Občinski svet občine Ormož, enega pa občinski svet občine Središče ob Dravi,

•dva predstavnika zainteresirane javnosti, ki ju imenuje skupni organ županov, s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture, športa in verskih institucij.

Mandat programskega sveta traja štiri leta.

Naloge programskega sveta so:

•predlaganje programske zasnove,

•obravnavanje pobud, mnenj, predlogov, ki se nanašajo na dejavnost zavoda,

•obravnavanje drugih vprašanj v zvezi z delovanjem zavoda.

Programski svet daje najmanj enkrat letno poročilo o svojem delu svetu zavoda.

Uredništvo

Zavod za informiranje Ormož ima uredništvo, ki ga vodi odgovorni urednik.

Uredništvo zavoda v širši sestavi sestavljajo vsi člani redakcije, ki opravlja novinarsko delo.

Pristojnosti in odgovornosti uredništva so:

•podajanje predhodnega mnenja k imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika,

•priprava predloga temeljne programske zasnove in letnega programskega načrta,

•priprava predloga uredniške politike in njeno uresničevanje v skladu s programsko zasnovo zavoda,

•priprava in izvedba radijskega programa,

•razpravljanje o izreku ukrepov v primerih, ko je bila povzročena programska škoda v etru in motena delovna disciplina na programu,

•dajanje pobud za organiziranje strokovnega dela na področju programske funkcije zavoda,

•dajanje pobud za pridobivanje sredstev in za organizacijo aktivnosti zavoda,

•opravljanje drugih nalog, določenih s splošnimi akti zavoda.

Uredništvo zavoda deluje avtonomno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti za uresničevanje programske zasnove radijskega programa.

2.3 Notranja organizacija in imenik Kontaktnih podatkov uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 Pristojna oseba: Peter Kirič

 tel.: 02 741 14 52,

 MT: 040 322 661

 e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

2.4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja javnega zavoda

Državni predpisi:

•Povezava na državni register predpisov,

•Zakon o javnih zavodih,

•Kolektivna pogodba za javni sektor,

•kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti

•Zakon o delovnih razmerij,

•Zakon o javnih uslužbencih,

•Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

•Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Predpisi EU:

•Povezava na register predpisov EU,

•Dostop do zakonodaje EU.

Predpisi lokalnih skupnosti:

• občinski predpisi Občine Ormož

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

•Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje Ormož,

•Pravilnik o notranji organizaciji, sistematizaciji delovnih mest.

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zavod za informiranje Ormož ne vodi teh postopkov.

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja

Zavod za informiranje Ormož ne upravlja javnih evidenc

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod za informiranje Ormož ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.8.1 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

•objavljene dnevne novice v rubriki Lokalni utrip na spletni strani radia Prlek

•objavljeni prispevki v rubrikah: Aktualno, Lokalni utrip, dnevne novice in pregled tedna »Včeraj, danes, jutri« ter izdelane avtorske oddaje po programski shemi. 

 3. OPIS NAČINA PRISTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga, je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) ter Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Zavod lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Prosilci lahko do informacij javnega značaja brezplačno dostopajo:

•preko spletne strani Zavoda za informiranje Ormož: http://www.radioprlek.net/

•fizični dostop je mogoč v prostorih Zavoda za informiranje Ormož, Kolodvorska cesta 9, v času uradnih ur, ki so od ponedeljek do petka med 8. in 12. uro ter v soboto med 8. in 9. uro.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis na CD ali drug podatkovni nosilec). Posredovanje informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru zahteve za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, se posredovane informacije javnega značaja zaračunajo. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, se posredovanje informacij za namen ponovne uporabe ne zaračuna.

Katalog je tudi fizično dostopen na naslovu Zavoda za informiranje Ormož, Kolodvorska cesta 9,

2270 Ormož, tel. št.: 02 741 14 50.

4. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Priloge

Pravilnik o notranji organizaciji,sistemizaciji delovnih mest, pravicah in obveznostih, plačah, nagrajevanju in drugih prejemkih javnih uslužbencev javnega zavoda za informiranje Ormož .pdf

Pravilnik o računovodstvu.pdf

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.pdf

VIZIJA

Vizija

Zavod za informiranje Ormož, ki je v lokalnem okolju prepoznavna radijska postaja s 45. letnim delovanjem, ima za osnovno dejavnost nalogo širiti informacije v slišni prostor. Med dejavnost obveščanja se štejejo zbiranje, urejanje in širjenje informacij s pomočjo radijskega sporeda radia Prlek na 88,9 MHz. Ekipa zaposlenih in zunanjih sodelavcev se trudi, da je program prilagojen strukturi prebivalstva in starostni kategoriji za vse generacije.

POSLANSTVO IN SMOTRI

Poslanstvo in smotri

 1. programsko shemo, ki je izdelana s posluhom za vse kategorije poslušalstva, želimo prispevati k obveščanju, osveščanju in vzajemnosti pri oblikovanju radijskega sporeda na področju lokalnega delovanja, pri čemer skrbimo za pokritost območja tudi izven občinskih meja občin ustanoviteljic.

Poslanstvo Zavoda za informiranje je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri:

•skrbeti za dobro lokalno informiranost na različnih področjih življenja in dela,

•povezovati vse strukture poslušalcev z namenom zagotavljanja objektivnosti pri poročanju

•lokalno prebivalstvo vključiti v vse sfere, saj tako krepimo kokalno zavest in pripadnost področju na katerem živimo in delamo,

•prilagoditi nabor oddaj in poročanja različnim strukturam poslušalcev, od najmlajših, do upokojencev

Globalni cilji 

Globalni cilji Zavoda za informiranje Ormož so naslednji:

 • Uresničevanje osnoven naloge, to je objektivnega obveščanja javnosti,
 • Pomoč pri medijskem predstavljanju podjetništva, malega gospodarstva in turizma
 • Promocija vseh akterjev gospodarskem, kulturnem in družabnem področju

Vrednote

Delovanje Zavoda za informiranje Ormož pomeni izpolnjevanje zastavljenih ciljev, ne samo na področju obveščanja javnosti, temveč tudi pri zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev in sodelavcev. Zato je poleg strokovne profesionalnosti potrebno slediti k poslovni odličnosti in poslovanju z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Ker spoštujemo svoje poslovne partnerje in poznamo njihove potrebe, se hitro odzivamo in se trudimo za zadovoljstvo njihovih pričakovanj. Ker spoštujemo svoje sodelavce stalno skrbimo za njihov razvoj v prijetnem in delovnem okolju.

CENIK STORITEV

 

v € brez DDV

Oglasna sekunda

0,50

Brano obvestilo do 60 besed (1 objava)

9,00

Vsaka naslednja beseda

0,30

Osmrtnica, zahvala, spomin

10,66

Čestitka (enostavna do 50 besed)

 9,84

Čestitka (zahtevnejša z verzi, glasbeni miksi)

12,30

Pri sestavi čestitke in iskanja glasbe v studiu radia se pri čestitki zaračuna 10 EUR

 9,84

Praznično voščilo (za pravne osebe)

19,68

Mali oglasi- pravne osebe

 8,20  

Mali oglasi-fizične osebe

 5,74

Tedenska ponudba (nepremičnine, rabljeni avtomobili, potovanja,…) do 120s (1x dnevno)

30,00  

Ponudba malic (2x v jutranjem programu)

 2,5

Gostje v programu (vsaka minuta-reklamne predstavitve)

9,02

Pokrovitelj programskega sklopa, predstavitev + 2 x reklamni spot pred oddajo, 2x med oddajo, 2 x po oddaji

 50

Pokroviteljstvo oddaje o gospodarstvu, podjetništvu in turizmu+ izdelava reklamnega spota za predstavljeno podjetje ali ustanovo

200

Pokroviteljstvo večernih oddaj (glasbene želje, glasbene lestvice) 4 x predvajanje spota pokrovitelja

26,23

Objava oglasa na spletni strani (tedensko)

50

Podelitev nagrade s kratko predstavitvijo (do 90s)

20,50

Izdelava oglasov
enostaven – enoglasen
enostaven – dvoglasen
zahtevnejši – režirani
za objavo na drugih postajah + 50%, zahtevani termin + 50 %


17
36
70

Reklamni oglasi se snemajo z razpoložljivimi vokali. Zahtevan vokal + 30 %

 

Za izdelavo reklamnih oglasov je potrebno materiale posredovati dva dni prej ali po dogovoru. Takojšnja zahteva po izdelavi spota stane +50 %

 

Snemalna ura

25

Presnemavanje oddaje, gradiva iz baze podatkov na nosilec podatkov (na CD)

20

   

 PAKETNA PONUDBA

Letna kvota sekund

Mesečni strošek v €

A

4200 sekund letno-350 s/mesec

120

B

6000 sekund letno-500s/mesec

160

C

11000 sekund letno-917s/mesec

275

D

32000 sekund letno-2.667 s /mesec

666


Cene so v € brez DDV . Agencijski popust je 15%-20%

Cenik velja od 01.07.2013

Peter Kirič
direktor / odgovorni urednik

 

 

Facebook

Glasujte za nas